האם בחור הניגש לעמוד כש”ץ לסליחות צריך להתעטף בטלית גדול?

 

ש. האם בחור הניגש לעמוד כש”ץ לסליחות צריך להתעטף בטלית גדול?

באג”ק ח”ט ע’ ריד וחי”ב ע’ תמה וחי”ט ע’ רמט שולל כללות הענין אצל בחור, אמנם בחט”ז ע’ צז מחלק בסתם ש”ץ בין מנחה ומעריב לסליחות.

 

ת. צריך להתעטף. (וה”ה בתפילות ערבית ונעילה ביוהכ”פ).

מקור: ראה בירורי מנהגים (פרידמן) מועדים עמודים 106-107.

 

ש. אז מה עם הברכה לבחור הש”ץ לסליחות על עטיפת הטלית (כאשר סליחות הוא כרגיל אצלינו כבר ביום)?

ת. ישתמש בטלית שאולה – ולא בטלית הקהל – ולא יברך.

 

ש. וגם צריך להתעטף על הראש? או מספיק על הכתפיים? 

ת. עדיף על הראש.

 

שאף שמתעטף מחמת כבוד הציבור, בטלית שלו מברך, וכ״ה מעיקר הדין גם בטלית הקהל  – אף שהמנהג אינו כן -ראה אצלנו כאן.

 

 

#5657