האם נוהגים לענות גם על הקטעים של “לעומתם” ו”ובדברי קדשך” בקדושה?

 

שאלה:

האם לפועל נוהגים לענות גם על הקטעים של “לעומתם משבחים”, “ובדברי קדשך” בקדושה בחול והן בשבת, או שזה הנהגה פרטית של הרבי?

 

מענה:

מנהג העולם בכ״מ שגם הקהל אומר ‘לעומתם’, ‘ובדברי קדשך׳. וכך מנהג הרבי.

וראה אצלנו בקובץ הערות הת׳ ואנ״ש אושען פארקוויי ל״ג בעומר תש״נ ע׳ 37. וראה גם התקשרות גליון תקטו.

 

 

#5350