מה מנהגנו בנוגע למפה שעל בימת קריאת התורה בתשעה באב?

 

ברמ”א הובא רק להוריד את הפרוכת. ויש שנהגו גם להוריד המפה. ונהרא נהרא ופשטי׳. וכמדומני שהמנהג בפועל אצלנו להשאיר המפה של בימת קרה”ת. בנוגע ל770 – בווידיאו מתשעה באב שחרית תש”נ רואים שהשאירו המפה.

בנוגע למנחה – נוהגים להחזיר הפרוכת.

 

טעמים ומקורות:

עיין תקנ”ט ס”ב רמ”א שם. ולהעיר מלשון מס’ סופרים המובא בטור לשים תיק הס”ת על הקרקע, ועיין ב”י שלשונו הוא “הס”ת על הקרקע”.

במנחה מחזירים הפרוכת כמו שהובא בכה”ח שם.

 

 

#5184