ממתי אפשר להסתפר השנה שערב שבועות חל בשבת? אפשר כבר מליל שישי?

 

מצוה על האדם לגלח בערב יום–טוב, שלא יכנס לרגל כשהוא מנוול [ומפני טעם זה אסרו לגלח ב(חול ה)מועד], ובפרט בערב שבועות (כיון שלא הסתפרו בימי הספירה). השנה, שערב שבועות חל בשבת ניתן להסתפר ביום שישי, ערב שבת קודש. ושקו”ט כו”כ בנוגע ליל ששי. ונראה עיקר להתירא.

 

טעמים ומקורות:

ראה שו”ת ירים משה קאסטרו ח”ב בליקוטים סמ”ה (נא, רע”ג), ע”פ בית דוד או”ח סי’ רפ (בנוגע ל”ג בעומר שחל בערב שבת, להסתפר בליל ששי – ראה גם בהנסמן בכה”ח סתצ”ג סקכ”ג. ומש”כ בא”ר סק”ז – הוא ט”ס (ראה פמ”ג בא”א סק”ג. שו”ת לב חיים ח”ב או”ח סצ”ז. וראה שו”ת יחו”ד ח”ד סל”ב. וש”נ)). וראה במפתחות לשם (עג, ד) מש”כ לדחות, ורק כשישנו איזה סיבה. וראה גם שו”ת חיים ביד ח”א סמ”ג. יצחק ירנן ח”ז סמ”ג. ושו”ר שכ”כ בשו”ת שמחת כהן ח”א סי’ קמה. וראה הנסמן בהגהת המלבה”ד לכו”כ שכתבו כעי”ז. וכן הורה במרא דשמעתתא סרי”ד. ועוד.

והעיקר, שכל שיש צורך עדיף להסתפר ולא יכנס לרגל כשהוא מנוול, ששלילת הניוול בודאי דוחה ההידור שלא להסתפר בג”י הגבלה, וכעדות הר”ש ויטאל בהגהות לשעה”כ (ענין ספה”ע) בהנהגת אביו הרח”ו ובטעמו. וראה שו”ת מנח”א ח”ג סס”ה.

[וצע”ק שבמהרי”ו דינין והלכות סנ”א (והוב”ד בד”מ סק”א ובכנה”ג בהגב”י) כ’ להוכיח להתיר בע”ש (כשחל ל”ג בעומר בא’ בשבת) ע”פ מה שהתיר מהר”ם – בהגמ”י אבל פ”י סק”ו – לאבל לרחוץ בע”ש כשחל יום שלשים בשבת. ובהגמ”י שם שהוא ע”ד אבל שחל שמיני שלו בשבת ערב הרגל. והרי טעם ההיתר שם הוא משום מקצת היום  ככולו (תוד”ה ותנא – מו”ק יז, ב) דל”ש בלילה (לרוה”פ). וכ”ה להדיא בנוהג כצאן יוסף ע’ רלג. ויש לחלק, דהתם מיירי בחל לג”ב ביום ראשון ולא בע”ש. וראה משנ”ב סתצ”ג סקי”א. וראה בארוכה בשו”ת רבבות אפרים ח”ד סי’ קלב. וש”נ].

ולהעיר מהשקו”ט בענין הכנה לשבת בליל ששי (ראה חי’ הר”ן שבת קיז, ב. אבל זהו רק לענין הכנת צרכי שבת – ראה שבת של מי שם). ובפרט, לענין להסתפר בליל ששי (ראה ראבי”ה סי’ קצז. ל’ הרש”ל הובא בט”ז סי’ רס סק”א), ושקו”ט מזה בת”ב שחל ביום ה’ – ראה שו”ת מחזה אליהו ח”א ספ”ו. קובץ בית אהרן וישראל גל’ קמד.

כן להעיר מהשקו”ט בעירוב תבשילין בליל ערב יו”ט. וראה שיחת כ”ט אלול תשמ”ז. מענה שנדפס בקובץ הערות הת’ ואנ”ש 770 סוכות תשע”ה. וש”נ. ולהעיר מר”ד מוצ”ש שובה תשל”א להרחמ”א ע”ה חדקוב.

בנוגע לליל ערב שבועות כשחל בחול – ראה פקודת אלעזר או”ח סתצ”ג ס”ב בהערה בשוה”ג. וראה בארוכה אצלנו במ”מ וציונים להל’ יומית אות תצא. וראה השקו”ט בהתקשרות גל’ תשכט.

 

 

#4269