האם מותר לגעת בבקבוק מים, לפני נטילת ידיים בבוקר, בכדי לשפוך מהבקבוק לנטלה – מים לנטילת ידיים של הבוקר, או שזה מטמא את הבקבוק?

 

מותר לגעת בבקבוק מים. [להעיר אשר בכלל, אפשר למלא נטלה כבר בתחילת הלילה].

 

מקורות:

בגמרא שבת קט, רע״א: יד לגיגית תיקצץ. ולב״י היינו משום משמוש ידים, כפי׳ ב בפירש״י שם, ולא משום רו״ר. אבל בב״ח וט״ז ועוד פירשו מחמת רו״ר. וראה גם בה״ל ד״ה לא יגע. וראה תוספת מעשה רב כה – בנוגע לכלים של תפוחים. אולם, בשו״ע אדה״ז מהדו״ת ד, ב שינה וכתב דמיירי בנוגע במים שבגיגית. ומוכח שבכלי עצמו לית לן בה. וראה גם באר״ח ספינקא ד, ו, שהביא מא״ר סוף מסכת ידים דקאי בהניח ידו בפה שבגיגית. (וגם בתוספת מע״ר – איכא לאוקמי דמיירי שנגע בתפוחים עצמם. ובס׳ נתיבות החיים ד, לב אכן כתב להגי׳ כן). ולהעיר גם מבן יהוידע שבת שם.

ולאידך, מוכח מדברי אדה״ז שם שגם לענין מים המוכנים לנט״י יש ליזהר ברו״ר. וראה מנחת אהרן א, יח. תהל״ד ד, ח בארוכה. קצוה״ש בהערות בסוף ח״א. בירורי הלכות פלאטקין א, יד. וראה גם קובץ העו״ב גל׳ תשצ ע׳ 56.

אגב, יצויין ששקו״ט בכ״מ בדברי פי׳ רבינו גרשום ב״ב נו, א, שיש רו״ר על כלים מתחת למטה – ראה שו״ת משנ״ה יא, ח. ועוד.

 

 

#4103