האם יש בספרים איזה סגולה או איזה תפילה להתפלל על שלום בית?

 

שאלה:

ילמדנו רבינו שליט”א

האם יש בספרים איזה סגולה או איזה תפילה להתפלל על שלום בית?

 

מענה:

יסלח לי אדוני לדבר הזה. אבל אנא בשיפולי גלימא דרבנן נקיטנא שהורנו מדרכיהם ונלכה בארחותיהם נס״ו, ולימדונו רבותינו שאלו אינם מהדברים הנקנים באמירה, בסגולות ותפלות. אלא בעבודת משא, ביגיעת נפש וביגיעת בשר.

ומהדרכים לזה –

להתבונן ולהכניס בלבו אהבה וכבוד לבת זוגו, וכמים הפנים לפנים,

לא להיכנס לויכוחים,

להתנהג בדרך התורה שדרכי׳ דרכי נועם וכל נתיבותי׳ שלום, ולהעביר על מדותיו, ולוותר מתוך שמחה ורצון,

להרגיל עצמו שלא להסתכל על החסרונות ולהעלים עין מזה, ולהסתכל בעין ימין ועין יפה,

לשבחה בכל עת מצוא,

לקיים מאמרם להיות דן כל אדם לכף זכות,

להתבונן במאחז״ל הוי שפל רוח בפני כל האדם, שלכאו״א יש מעלות שאין בו, ושצריך לזולתו,

להיות תמיד בשמחה וטוב לב,

לעזור בביתו ככל האפשרי,

ועיקר – להוסיף בתומ״צ (שיהא שלום בית בין הנשמה והגוף, ובפרט להשכים מוקדם ללמוד בתורה ובפרט בבית).

ומ״מ פטור בלא כלום אא״פ, ואציין נקודות אחדות –

כיסוי הראש כדין שלא יראה אף שער (כמפורש בזח״ג קכה, ב),

הזהיר במזוזה זוכה לדירה (בסוד שלום בית – ראה יסוד יצחק יא, א. ורמזו בתיבות ולא יעלימו ז״ו מז״ה אותיות מזוזה. וידועה המליצה בהנחת המזוזה באלכסון – להתפשר), ולכן נחוץ לבדוק מזוזות ביתו וכן התפלין שיהיו כשרות כדין,

זהירות בדיוק בדיני טהרת המשפחה, וכן בקדושת הזיווג,

להוסיף בנתינת הצדקה (ראה צדקה לחיים אות טוב. לקוטי עצות ערך שלום ז. ועוד),

לברר שלא פגעו בבן או בת ישראל כשהשתדכו,

זהירות בנרות שבת קודש משום שלום ביתו (וכן בנתינת צדקה לפני׳),

לומר תהלים כ קודם קריאת שמע שעל המטה (ויחזור על פסוק יענך ויחשוב שיה״ר כאילו כיוון כל הכוונות),

השחזת הסכין בע״ש משום וידעת כי שלום אהלך, וניקוי קורי עכביש (ואפשר שהוא גם בדרך הטבע. וק״ל).

ויש שכתבו לקפל הטלית במוצ״ש (ראה טעמי המנהגים אות תתקמז. והמליצה גם בזה – שהדרך לקפל ושוב לקפל ושוב קיפול שלישי, וכן הדרך בשלום בית לוותר שוב ושוב.  וידוע מה שאמרו שעוד יותר סגולה לשטוף הכלים במוצ״ש),

ליזהר לשלם דמי רח״ש,

לבדוק שהכתובה כשירה (אבל לא בדקדוקי עניות, כמנהג בודקי כתובות למיניהם, ואכ״מ),

וי״א (סגולות ישראל מערכת ש, עו) לומר תהלים תמניא אפי אותיות שלום הבית.

ועוד כהנה רבות.

אבל העיקר אינו הסגולה כ״א העבודה כדבעי אליבא דנפשי׳ כנ״ל ולהתפלל מעומק הלב.

וראה הנלקט בספרים קונטרס שלום בית. אור הבית. ועוד.

 

 

#35598


Add Comment

Your Email address will not be published