מי שהוא בשרי, האם יכול לקנות קפה פרוה במסעדה חלבית בלי פקפוק?

צריך לוודא אצל המשגיח במסעדה.

בצורה עקרונית, אין צורך לחשוש. גם במקרה וטיפות חלב מתערבבים בטעות, מותר לשתות אחרי בשרי.

 

מקורות:

ראה בהלכה יומית אות תרכט לשאלה דומה.

ולהעיר מב״ח וש״ך פט, יט, שאפי׳ בדבר שנתבשל בקדירה שלא הודחה יפה מבשר מותר לאכול אחריו גבינה. וכן נקטו להלכה בכ״מ – פמ״ג שם בש״ד יט. חכמ״א מ, יג. קיצור שו״ע מו, י. כה״ח נט. ועוד.

ושקו״ט אם מיירי גם כשאין ששים – ראה בל״י שם. פת״ש ז (וראה בדעתו במשמרת שלום למ״ז א. דע״ת ד״ה מיהו. כה״ח ס). פמ״ג או״ח קעג במ״ז א. יד אברהם פט, ג ד״ה מיהו. בית מאיר לש״ך שם. אורח מישור לטור ה. דע״ק ה.  יד״י בפיה״ק פיה״א ה ופיה״ק כט. ערוה״ש יג. וראה דרכ״ת מב. שו״ת מקור נאמן תקצא. אג״מ ב יו״ד כו. בדה״ש פט ובציונים קצג.

וצ״ע של״כ להדיא בנוגע להפכו, באכל בשר ורוצה לאכול תבשיל שנתבשל בקדירה שלא הודחה יפה מגבינה. ומקום לומר שבאכל בשר עצמו גרע טפי. ויל״ע.

ויש להתחקות במקור הענין, שכעי״ז מצינו במחלוקת הראשונים בגבינה אחר תבשיל ש״ב, שלא מצינו להדיא בנוגע לתבשיל ש״ג אחר בשר לדעת המקילים. וממשמעות דבריהם נראה קצת, שתבשיל ש״ג אחר בשר, דומה לגבינה אחר תבשיל ש״ב.  וכ״מ קצת מל׳ הפר״ת פט, ח. וראה גם כנה״ג בהגה״ט מב במה שהעתיק מתו״ח. אבל ראה יוסף אומץ פראנקופרט קלח. תורת האשם עז, ג דה אבל איפכא. יד״י הנ״ל בפיה״א ה בסופו ושם צז בפיה״א ו. עצי העולה בב״ח ג, טז. וראה גם שו״ת מאזני צדק ג, יו״ד ג, ז ואילך. בית אב בב״ח פט, ובבדה״ב הע׳ י. בדה״ש פט, ג ביאורים ד״ה ויש. המתיבתא תשס״ט ע׳ רלו.  וראה שו״ת שבה״ל ז, קיח – בתו״ד.

ומהם, שדנו גם בקולת הש״ך בכגון דא, והיינו גם לדידן.

ובשו״ת טוטו״ד תליתאה קפג, והו״ד במשמ״ש לשפ״ד יט, ובדר״ת שם, דן בנוגע לתבשיל שנתבשל בכלי חולבת אחרי בשר, ובין דבריו כמ״פ נז׳ הלשון בכגון דא תבשיל ש״ג. ואולי לא דק.

ובאופן שאי״ב שום טעם חלב, עדיף הרבה מתבשיל ש״ג.

ולהעיר מדע״ת או״ח תצד, ג ד״ה וע״ע בפמ״ג, בהשקו״ט באכילת דבר חריף שנחתך בסכין חולבת אחר בשר, די״ל דהפמ״ג מיירי דוקא כשאינו מקונח.

בשאלה שבפנים – ראה גם כעי״ז בשו״ת מעשה חושב ה, טז. מנוחת אמת גרוס יט הערה ז.

 

 

#3168