האם מותר לחתן וכלה לנחם אבלים?

 

מותר לחתן וכלה לנחם אבלים, ונכון שלא ילכו ביום החופה.

 

מקורות:

שהרי מותר אפילו ביו״ט (סוכה מא, ב) שחיוב שמחה מה״ת. וראה בשו”ת בצל החכמה ח”ב סי מ”ד שכתב שאחרי יום החופה מותר להם לנחם אבלים. ושם באות ח הסיק שאפילו אם יוכלו לנחמם אחרי כלות ימי המשתה, מותרים לנחמם לפנ״ז אם רוצים, ומקיימים בזה מצוה. אמנם ביש״ש כתובות ב, ד כתב שאין להוליך החתן לבית האבל לנחמו ״דבודאי עון גדול בידם דאין להתערב אבלות בשמחה״. אמנם, התם קאי בשבת דוקא שנהגו להוליך החתן ברוב פאר וכבוד, ופשיטא לי׳ דחתן קודם לאבל, ולכן אינו נכון. ונראה לפ״ז, שכשהחתן הולך בעצמו במשך ימי המשתה מחמת קיום המצוה קשה למצוא מקום לאיסור מעיקר הדין.

וגם ללות המת – שכתב בשו״ת שבו״י ב יו״ד קב להחמיר, וראה פת״ש יו״ד שמב, ב, ערוה״ש שם ח, שד״ח מערכת אבלות רטז ע״פ מהרי״ל – ראה שו״ת עדות משה יו״ד כח שהעיר ממרדכי מו״ק תתקכד ופסקי הרא״ש א, ה. עיי״ש. והתם קאי בדאיתרע לי׳ מילתא לחתן. וראה גם בצה״ח שם. ובמנהגות וורמיזא ע׳ שו החמירו רק בעת החתונה מחמת שימור. וראה שו״ת זקן אהרן הקדמון קח להחמיר דוקא בכהן חתן בביה״ק ליטמא לקרוביו משום טומאה שלא במקום מצוה. וראה מה שהעיר עליו בשו״ת מנח״ש ב, צ.

ובכל אופן, לנחם אבלים מצוה היא ואין סרך איסור.

וראה גם ישמח לב א ע׳ רד בשם הגרח״ק. אפריון לשלמה דינר יב, ו בשם הגריש״א.

 

 

#28036