האם אפשר לצבוע שערות הראש והזקן בצבע חולף לצהוב או כחול ושאר צבעים בפורים (כדרך הליצנים)?

 

בצבע אדום, כחול או צהוב, שלא נראה כצבע טבעי, מותר גם אם שערותיו לבנות.

אבל לא לצבוע מלבן לשחור.

 

מקורות:

וראה שו״ת מהרם שיק יו״ד סוסי׳ קעג. והב״ד מהרש״ם ב, רמג. מהר״י אשכנזי יו״ד יט. שד״ח כללים מערכת ל כלל קטו ד״ה וסיים. ושקו״ט שם אם צ״ל אדום הרבה. וראה גם הלל אומר יו״ד פג. קצוה״ש ז בהערות בסוה״ס ע׳ קסח. ושם כתב מסברא שבמי שנתלבן חצי זקנו אולי אסור גם באדום. ובשו״ת ויען דוד א סוסי׳ קכד שבירר אצל מומחים שא׳ מני אלף באנשים צובעים השערות. אבל באדום יש להתיר. ולא נתברר שם אם בימינו צובעות לאדום. ולכאו׳ לפי הידוע לנו שצובעות לאדום ליתסר לכו״ע. וראה גם שו״ת בית הלל יו״ד פד. משנת העמרמי לשו״ת בית שערים יו״ד יט. מגדל צופים ט, יו״ד מג, ג. וי״ל שבאדום שנראה כצבוע ולא כשער טבעי, וכש״כ בכחול וכו׳ דודאי שרי. וראה יבקשו מפיהו פורים ב ע׳ תסד שהתיר ג״כ. וסותר מש״כ בשמו בכרם שלמה גרוס קפב, מעין טהור כב, ב. וכ״ה בשמו באשרי האיש יו״ד א ע׳ קמה. ואולי התיר רק באדום ורק בפורים.

ואף למחמירים בצובע מלבן לצהוב אם יש לו שער צהוב – ראה שבט הקהתי ב, רנז, ב. ועוד – יש לצרף שעושה לשמחת פורים. ויש מתירים לצבוע גם שערות לבנות שחור לצורך שמחת פורים – וראה בדין הצובע למטרה אחרת בשו״ת שו״מ קמא א, רי. אג״מ יו״ד ב, סא – אבל למעשה אין להקל בזה. וראה יבקשו מפיהו שם. שו״ת ודרשת וחקרת ו אה״ע ט.

בכללות הענין, ראה כאן:

May a man dye his hair if he is uncomfortable with the way it is?

 

 

#26529