להתפלל על החולה שימות

 

שאלה:

כבוד הרב ברוין שליט”א

ראיתי דבר”ן בנדרים כותב שלפעמים צריכים להתפלל על החולה שימות, ושמעתי שיש פוסקים שמביאים זה למעשה. יש לי חבר שהרופאים נתנו לו שתי שבועות ר”ל. מה יתפללו עליו?

 

מענה:

לכל לראש, בר״ן (נדרים מ, א ד״ה אין מבקש) מוכח שזהו רק במצטער הרבה וגם רק כשאינו יכול לחיות.

אמנם, אף שהובאו דברי הר״ן בכ״מ – וראה תפא״י יומא ח, ז. ערוה״ש שלה, ג – כבר כתבו בכ״מ, ששאר הראשונים לא פירשו כן, וכן במהרש״א שם ס״ל שלא כדבריו, ושלמעשה נדחה מהלכה – ראה שו״ת צי״א ה, רמת רחל, ה, עיי״ש ראיותיו.

ועוד הביא משו״ת חקקי לב, א יו״ד נ, שרק לחולה עצמו מותר להתפלל כן.

וראה עוד שם בשו״ת צי״א ז, מט. (ועיי״ש משו״ת ישרי לב יו״ד ח,ז, לאיסורא). שם ט, מז. יט, י. שו״ת קנין תורה בהלכה ב, קכ.

ויש שכתבו שרק ליחידי סגולה היודעים שתפלתם שהחולה יחי׳ אינה מקובלת מותר להתפלל כך – שו״ת אג״מ חו״מ ב, עד, ד. (ועיי״ש עג).

וראה עד״ז בשו״ת שבה״ל י, רצב, שד״ז לא נמסר לכל אדם. (וראה גם שם י, כו).

ועוד כתבו, שגם לדברי הר״ן, זהו רק כשאינו יכול לקיים מצות כעת, ואינו בדעה צלולה – ראה שו״ת תשוה״נ ב, פב. (אבל ראה שבה״ל ח, רנג).

וראה שם תשלט, באו״א, להתפלל שהקב״ה יעזור שיהא לטובה, והיינו שיתקיים רצונו ית׳ – שימות או שיתרפא. אבל לא תפלה להדיא שימות.

ולמעשה, הסכמת רוב הפוסקים לאיסור. (ובשו״ת מנח״ש א, צא, כד. הוב״ד הר״ן. אבל בדא״ג)

אבל ראה שו״ת משנ״ה י, רב. חזו״ע אבילות א ע׳ לט.

ולהעיר, שגם המתירים כתבו עוד כמה תנאים בדבר: רק כשהחולה מבקש, וגם לא ע״י קרוביו ומשמשיו שיש להם נגיעה אישית וכו׳. וראה הנסמן בשערים מצויינים בהלכה נדרים מ, א ד״ה אין מבקש. שם ב״מ פד, ב ד״ה בעו רבנן.

 

#2571