Can I get a haircut on Taanis Esther?

 

Yes.

 

Sources:

שלא להסתפר בתענית – הנה מצינו חומרת בענ״פ לנהוג בת״צ בשאר עינויים כבת״ב, ראה פמ״ג תקנא בא״א י. דע״ת למהרש״ם שם ב. משנ״ב תקנ, ו ובבה״ל תקנא, ב (והאריכו גם בזה. ועיי״ש בדע״ת שמקורו בט״ס. וראה גם יד״י קד בפיה״א י – בין השיטין. תורת חיים סופר תקנא, א). אבל, הוא רק בדברים האסורים מחמת תענית ועינוי כגון רחיצה בחמין, ולא בדברים האסורים מחמת אבלות (ראה תענית יג, א). וכנ״ל שהוא ט״ס. וגם נישואין הותר להדיא. והחומרא לבענ״פ בשל״ה מס׳ תענית נר מצוה, הובא במג”א תקנ, ג הוא מטעם שגם בג׳ צומות הי׳ ראוי להחמיר כבת״ב. אלא שאין גוזרין גזירה על הציבור אא״כ יכולים לעמוד בה, משא״כ לבענ״פ. וכ״ה בשמו במג״א תקנ, ג. אבל במשנ״ב שם בשעה״צ ט כתב טעם אחר דהאידנא מצוי גזירות. ובשל״ה שם מוכח שיש מקום להחמיר קק במקצת מהענוגים אף שאינו נזהר בכולם מפני הרואים. (והוא בהוצאת חיפה תשע״ח אות ו. ושם, שמ״מ יחמיר בינו לבין עצמו. וראה שם אות ח. ובהגהה שם ח, דמשמע ממש״כ בפנים שמי שפוסק מבעו״י יזהר גם בתשה״מ, אף שבשאר ענינים אינו פורש, שזהו בשביל הרואים. ואיכא למישמע שאם אינו פוסק מעו״י אין טעם שיזהר. וכ״כ גם פני אפרים בומבאך – ידידו של הישועו״י – למג״א שם. אבל בא״ר תקנ, ב, משמע קצת דהחומרות אינן תלויות זב״ז). וראה שו״ת מהרש״ג ב, לד במה שאין נזהרים בזה גם בענ״פ.  וגם בזה מצינו כן רק בי״ז בתמוז ות״ב. ואולי גם בעשרה בטבת שהוא אתחלתא דחורבן, כבפמ״ג שם. וראה במ״מ להלכה יומית אות שמו.

איברא, שכ״מ בר״ה יח, ב. ובטו״א שם תמה דמנ״ל לאסור תספורת בצ״צ. אבל ראה מרומי שדה שם שהוא ע״פ תענית י, ב שאין לו לנהוג עדונים בעצמו. וראה שפתי חכמים שם. וכ״ה בפסקי תוס׳ תענית י שבת״צ אסור ברחיצה וכש״כ בגיהוץ ותספורת. מרדכי תענית תרכח. וכ״כ ברוח חיים תקסו, ד.

ובכל אופן, תענית אסתר שאני שהוא ממנהגא, ואינו כשאר ת״צ, וליכא לכל טעמים הנ״ל, ובשלמא בשאר תענית שמעיקרא החמירו בכל העינויים והאידנא ברצו תליא תליא מילתא שפיר יש מקום לבענ״פ להחמיר. אבל בתענית אסתר מעיקרא אינו בכלל המנהג, ודאי אין מקום להחמיר גם לבענ״פ. וגם שאין בו גדר אבלות וזעקה. ומפורש בלקט יושר הל׳ פורים שהתרוה״ד נהג להסתפר בתענית אסתר.

וכ״כ בשו״ת שיח יצחק שס. רבבות אפרים ב, קפט, ג.

ועדיף מלהסתפר בפורים. ואדרבה מעליותא איכא בהכי לכבוד בחג שמסתפר מעיו״ט. וראה בשו״ת שיח יצחק שם קצת סמך ע״ד הרמז להסתפר בתענית אסתר.

ועוד להעיר שמרדכי הסתפר כשהתענה – ראה מגילה טז, א. וביפה ענף לאסת״ר כז, ב שהסתפר ביוט״ש שהי׳ בקי בקביעא דירחא. וראה מהרץ חיות מגילה שם במה שהסתפר בחוה״מ.

 

 

#19897