« go back

Can I get a haircut on Taanis Esther?

 

Yes.

 

Sources:

שלא להסתפר בתענית – הנה מצינו חומרת בענ״פ לנהוג בת״צ בשאר עינויים כבת״ב, ראה פמ״ג תקנא בא״א י. דע״ת למהרש״ם שם ב. משנ״ב תקנ, ו ובבה״ל תקנא, ב (והאריכו גם בזה. ועיי״ש בדע״ת שמקורו בט״ס). אבל, הוא רק בדברים האסורים מחמת תענית ולא בדברים האסורים מחמת אבלות, וגם בזה מצינו כן רק בי״ז בתמוז ות״ב. ואולי גם בעשרה בטבת שהוא אתחלתא דחורבן, כבפמ״ג שם. וראה במ״מ להלכה יומית אות שמו.

איברא, שכ״מ בר״ה יח, ב. ובטו״א שם תמה דמנ״ל לאסור תספורת בצ״צ. אבל ראה מרומי שדה שם שהוא ע״פ תענית י, ב שאין לו לנהוג עדונים בעצמו. וראה שפתי חכמים שם. וכ״ה בפסקי תוס׳ תענית י שבת״צ אסור ברחיצה וכש״כ בגיהוץ ותספורת. מרדכי תענית תרכח. וכ״כ ברוח חיים תקסו, ד.

ובכל אופן, תענית אסתר שאני שהוא ממנהגא, ואינו כשאר ת״צ, וליכא לכל טעמים הנ״ל, ובשלמא בשאר תענית שמעיקרא החמירו בכל העינויים והאידנא ברצו תליא תליא מילתא שפיר יש מקום לבענ״פ להחמיר. אבל בתענית אסתר מעיקרא אינו בכלל המנהג, ודאי אין מקום להחמיר גם לבענ״פ. וגם שאין בו גדר אבלות וזעקה. ומפורש בלקט יושר הל׳ פורים שהתרוה״ד נהג להסתפר בתענית אסתר.

וכ״כ בשו״ת שיח יצחק שס. רבבות אפרים ב, קפט, ג.

ועדיף מלהסתפר בפורים. ואדרבה מעליותא איכא בהכי לכבוד בחג שמסתפר מעיו״ט. וראה בשו״ת שיח יצחק שם קצת סמך ע״ד הרמז להסתפר בתענית אסתר.

ועוד להעיר שמרדכי הסתפר כשהתענה – ראה מגילה טז, א. וביפה ענף לאסת״ר כז, ב שהסתפר ביוט״ש שהי׳ בקי בקביעא דירחא. וראה מהרץ חיות מגילה שם במה שהסתפר בחוה״מ.

 

#19897