Should I circle the Bima by Hosha’anos if I’m Davening without a Minyan?

 

Question:

If someone is Davening in a shul by themselves, should they take out the Sefer Torah for hoshaanos and put it on the Bima, or is it only taken out betzibur?

 

Answer:

They shouldn’t take out the Sefer Torah but should circle the bimah.

 

Sources:

בבא״ח ש״א האזינו ט: ההקפות בלולב בכל ימות החג יוכל להקיף את התיבה שבבית הכנסת אף על פי שאין עליה ס”ת, דאין הנחת ס”ת על התיבה מעכבת בדבר ההקפות, כי העיקר לפי הסוד בזה הוא התיבה, מיהו אותם בני אדם שאין הולכים לבית הכנסת מחמת אונס ומניחים כסא אחד מן הבית ומקיפים אותו, אין זה כלום דאין זה נחשב תיבה, ועכ”ז נ”ל מי שהוא חולה וא”א לו להקיף תיבה בבית הכנסת יניח כסא בביתו ויניח עליו ספר תנ”ך ויקיף, כדי שלא לבטל מצות ההקפה והשי”ת ברחמיו לא ימנע טוב להולכים בתמים.

ובכה״ח תרס, ב: נוהגין להעלות ספר תורה וכו’. מיהו הרמב”ם פרק ז’ מהלכות לולב הלכה כ”ג לא הזכיר זה המנהג להעלות ספר תורה על התיבה רק להניח תיבה יעו”ש. וכן בשער הכוונות דף ק”ה ע”ג לא הזכיר שצריך להעלות ספר תורה על התיבה ולהקיף שכתב וז”ל ואחר כך מקיפין את המזבח או את התיבה פעם אחת בכל יום עם הלולב ומיניו והכוונה היא להמשיך החסדים הנזכרים מבחינת אור מקיף אל המלכות הנקראת מזבח או תיבה וכו’ יעו”ש. וכן כתב בן איש חי פרשת האזינו אות ט”ו דהקפות בלולב בכל ימות החג יוכל להקיף את התיבה שבבית הכנסת אף על פי שאין עליה ספר תורה דאין הנחת ספר תורה על התיבה מעכבת בדבר ההקפות כי העיקר לפי הסוד בזה הוא התיבה, מיהו אותם בני אדם שאין הולכין לבית הכנסת מחמת אונס ומניחין כסא אחד מן הבית ומקיפין אותו אין זה כלום דאין זה נחשב לתיבה, ועם כל זה נראה לי מי שהוא חולה ואי אפשר לו להקיף תיבה בבית הכנסת יניח כסא בביתו ויניח עליו ספר תנ”ך ויקיף כדי שלא לבטל מצות ההקפה וכו’ עכ”ל. ומשמע אבל אם מניח שלחן שפיר דמי לתיבה ומאיזה סיבה יכול להקיף השלחן כגון שמתפללין בבית מאיזה סיבה או כדי לעשות ההקפות בסוכה וכדומה, אבל בלתי סיבה אין לבטל המנהג שנהגו להניח ספר תורה על התיבה ולהקיף. וראה גם גשה״ח כג, ז.

לאידך, בא״א מבוטשאטש תרנא, ח: ואמרתי הלל בכל יום ביחיד אחר חצות בארבעת המינים בלא הקפה, כי ההקפה שייכת רק בציבור. וכבר כתב כן במהרי״ל  סדר תפילות חג הסוכות טז: יחיד צריך ליטול ערבה ויאמר הושענות כו’ ויוצא ידי חובתו, וא”צ להקיף לפי שאין מוציאין ס”ת בפחות מעשרה, כי לדוגמת המזבח אנו מקיפין לס”ת, עכ”ל מהר”א קלויזנר”. ואולי טעמו דס״ל שהעיקר הס״ת ולא הבימה. וראה גם בכורי יעקב תרס, ב: ״ואם אין להם ס”ת משמע שלא יקיפו כלל, דרק ע”י ספר תורה יש דוגמת מזבח. וכן נראה ג”כ מדברי הרמב”ם פ”ז הלכה כ”ג שכתב שכבר נהגו ישראל בכל המקומות להניח תיבה באמצע בית הכנסת ומקיפין אותה בכל יום, עכ”ל, וידוע דתיבה הוא שס”ת בתוכה, כדאמרינן פ”ב דתענית מוציאין התיבה לרחובה של עיר, משמע דעיקר היקף הוא סביב ספר תורה״. וראה גם תשו׳ הגרח״ק בסו״ס ארבעת המינים כהלכתם סה ואילך.

ולפ״ז למ״ד שהעיקר הבימה – ראה אצלנו בלוח יומי – שפיר יש להקיף הבימה ללא הס״ת. וכמדומה שכן המנהג אצלנו. ולהעיר משו״ת בצה״ח ד, קיב להתיר להוציא ס״ת להקפות ביחיד. ולפ״ז לכאו׳ הה״נ להושענות. אמנם, כיון שיצא הדבר מפי מהרי״ל בהיפך לפענ״ד אין לעשות מעשה הפכו. ומה גם דשאני הקפות שהוא לכבודה של תורה ושמחתה והקלו בו.

 

 

#17111