« go back

א. האם אפשר לאסוף את הכסף של מתנות לאביונים במבצעים (מכו”כ אנשים), בקופה אחת, (ואח”כ לחלק את זה בין שני אביונים), או שצריכים לשים מלכתחילה בשני קופות? (באם כן, האם צריך להדגיש שהכסף ילך לשני אביונים)?


המשך השאלות:

ב. אם תורמים את כל הכסף לקרן צדקה אחת האם זה נחשב כשני אביונים, מאחר והם מחלקים את זה בין כו”כ אביונים?

ג. האם אפשר להשתמש בכסף של מבצעים, לזכות יהודים במתנות לאביונים במבצעים?

ד. האם אפשר לתת מ”ל מכספי מעשר?

 

תשובות:

א. אפשר לאסוף בקופה אחת, העיקר שזה יגיע לשתי אביונים.

ב. כן.

ג. כן כיון שהכסף במבצעים הוא בכדי לעזור ליהודים לקיים מצוות. אבל צריך לזכות להם את הכסף תחילה, שהם יתנו את הכסף אחר כך לאביונים.

ד. מה שחייבים לתת מעיקר הדין (דהיינו שיעור מנה יפה כדי שיהנה העני בפורים, לשתי אביונים) אין לתת מכספי מעשר, היות וכל מצוה שחייבים בה אסור לצאת ידי חובה בכספי מעשר, אבל התוספת שמוסיפים  להידור לעוד אביונים מותר מכספי מעשר.

 

טעמים ומקורות:

עיין יור”ד רמ”ט ס”א רמ”א שם, באה”ג, ט”ז סק”א פת”ש שם בשם החת”ס.


Add Comment

Your Email address will not be published