גברים שנמצאים בבית מלון בשבת בלי נשותיהם חייבים להדליק נרות שבת או שיוצאים ידי חובה בהדלקת נרות נשותיהם בביתם?

  ת. חייבים להדליק בברכה בבית מלון. מקורות: שוע”ר סי’ רסג ס”ט כשאינו אצל אשתו אינו נפטר בברכת אשתו, כשיש לו חדר מיוחד שם במקום שמתארח. מה שכתבו פוסקי זמננו…

Continue Reading

When a man lights Shabbos candles in the proper time (18 min. before Shekiah), and stipulates he doesn’t wish to accept Shabbos right away so he can perform some Melachos afterwards, is he obligated to accept Shabbos within 10 min. of the lighting?

  Yes.   Sources: ראה סימן רסג סעיף ד ואדה"ז סעיפים ו-ז. ובפי׳ מיד - קו"א ס"ק ב. וכנראה הכניסו אדה״ז במוסגר כיון דמספקא לי׳ או שהוא חידוש מד״ע. וראה תהלה…

Continue Reading

My wife will be away for Shabbos and light candles where she is. I will be eating at home together with my children. Is the candle that my teenage daughter lights enough for the home? Or should I light candles at home?

  Someone should like two candles, either you or your daughter.   Sources: ראה שו״ת בא״מ ח, סז. שש״כ ח״ב פמ״ג בהע׳ מו. ולהעיר מהגהות לסידור רבינו הזקן בהנהגת אדמו״ר…

Continue Reading