ראיתי דבר”ן בנדרים כותב שלפעמים צריכים להתפלל על החולה שימות, ושמעתי שיש פוסקים שמביאים זה למעשה. יש לי חבר שהרופאים נתנו לו שתי שבועות ר”ל. מה יתפללו עליו?

  לכל לראש, בר״ן מוכח שזהו רק במצטער הרבה וגם רק כשאינו יכול לחיות. אמנם, אף שהובאו דברי הר״ן בכ״מ - וראה תפא״י יומא ח, ז. ערוה״ש שלה, ג -…

Continue Reading